Współpraca

1. Każdy może przesłać na adres redakcji: krapkowice24.7@gmail.com propozycję artykułu.

2. Złożenie tekstu do publikacji równoznaczne jest z oświadczeniem, iż autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu (fotografii) i wyraża zgodę na jego (ich) publikację.

3. Teksty i fotografie do tekstu należy przesyłać w osobnych plikach.

4. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, edycji nadesłanych tekstów i nadawania im własnego tytułu.

5. Tekstów nadesłanych nie zwracamy.

6. Nadesłanie tekstu nie jest równoznaczne z jego opublikowaniem.

7. Za treść ogłoszeń, listów, reklam i artykułów niezamawianych przez nas redakcja nie odpowiada.

8. Treści i zdjęcia sprzeczne z prawem, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujące przemoc, materiały pornograficzne, obraźliwe wobec inny osób czy grup nie będą publikowane.

9. Za publikację nie są wypłacane honoraria autorskie.

10. Przesyłając materiał użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo wykorzystanie przesłanych materiałów.

11. Redakcja zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia z publikacji materiałów nadesłanych przez użytkownika w dowolnym momencie i bez podania przyczyny.

12. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.