Wyrób kartę EKUZ

W dniu 25 maja 2018r. (piątek) w godz. 9:00 – 15:00 w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach będzie można wyrobić Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Pracownicy Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ będą dyżurować w Sali Obrad Rady Powiatu Krapkowickiego nr 100 (I piętro).

Aby wyrobić kartę niezbędny będzie dowód osobisty.

Każdy uczeń, student lub uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18 roku życia musi posiadać ważną legitymację ucznia/studenta lub inny dokument świadczący o kontynuowaniu nauki. Osoby niepełnoletnie musza być w obecności rodzica.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

Korzystając z EKUZ zagranicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.

Idąc do lekarza upewnij się, że działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.

Starostwo Powiatowe Kr-ce, fot. NFZ Katowice