Porozumienia między gminami Krapkowice i Gogolin

Drogi rodzicu, mieszkasz w Krapkowicach, a Twoje dziecko uczęszcza do żłobka w Gogolinie, lub jesteś mieszkańcem Gogolina, a swoją pociechę posyłasz do krapkowickiej placówki? Mamy dla Ciebie dobrą wiadomość.

23 kwietnia burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura oraz burmistrz Gogolina Joachim Wojtala podpisali porozumienia pomiędzy gminami: Krapkowice i Gogolin. Porozumienia gwarantują refundację wydatków związanych z udzielaniem dotacji celowej podmiotom prowadzącym żłobki. Na ich mocy gmina Krapkowice przekaże dotację na każde dziecko objęte opieką w żłobku w Gogolinie zamieszkałe na terenie gminy Krapkowice, a gmina Gogolin na każde dziecko zamieszkałe na terenie tej gminy, a objęte opieką w krapkowickich żłobkach. Takie rozwiązanie, to kontynuacja partnerskiego porozumienia gmin zawartego w lipcu ubiegłego roku.

Refundacja dotyczy dzieci w wieku do lat 3. Wysokość przekazanej dotacji wyniesie 450,00 zł miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie dwóch gmin.

Wysokość dotacji wyniesie 450,00 zł na każde dziecko
zamieszkałe na terenie dwóch gmin.
Zawarte porozumienia to efekt partnerskiej współpracy
rozpoczętej przez gminy w lipcu 2017 roku.

Dotację przekazuje się dla podmiotów prowadzących żłobki w celu:

– zapewnienia dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych,

– zagwarantowania dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka,

– prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Działania podjęte przez samorządowców wspierają rodziców w opiece i wychowaniu dzieci, pozwalają pogodzić pracę zawodową rodziców z obowiązkami rodzinnymi. Dzięki temu funkcjonujące żłobki mogą zapewnić dzieciom możliwość rozwijania się pod kierunkiem opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi.

RU