Od 1 stycznia wchodzi „mały ZUS” – nowa ulga dla przedsiębiorców

Od początku nowego roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na małą skalę będę mogli skorzystać z nowej ulgi w rozliczeniach z ZUS. „Mały ZUS” to niższe składki na ubezpieczenia społeczne. To propozycja dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Co oznacza „mały ZUS”?

„Mały ZUS” polega na opłacaniu składki uzależnionej od wysokości przychodu, a nie składki ryczałtowej w wysokości ponad 1230 zł. Nowa formuła rozliczania i opłacania składek ZUS będzie przysługiwała tym przedsiębiorcom, których przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej, nie przekroczyły trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to około 63 tys. zł).

– Od 2019 r. z tej nowości będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który w 2018 r. prowadził działalność przez co najmniej 60 dni. W skali całego kraju po opcję „małego ZUS” może sięgnąć od stycznia nawet 200 tys. jednoosobowych firm. W naszym regionie składki „sam za siebie” opłaca obecnie około 31 tys. osób, które prowadzą mały biznes. Prawdopodobnie to z tej grupy przedsiębiorców czyli z samozatrudnionych wyłoni się większość beneficjentów płacenia niższych składek, proporcjonalnych do uzyskanego przychodu – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

„Mały ZUS” obejmuje tylko składki na ubezpieczenia społeczne czyli emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe. Nie dotyczy natomiast składki zdrowotnej, którą trzeba będzie opłacać w pełnej wysokości. Jej nowa wysokość będzie znana w połowie stycznia 2019 r.

Na jak długo „mały ZUS”?

Nowe przepisy pozwalają na wykorzystanie „małego ZUS” przez 36 miesięcy kalendarzowych w ciągu 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Osoba, która spełnia warunki ustawowe i chce opłacać składki na nowych zasadach zobowiązana jest złożyć w terminie 7 dni odpowiednie dokumenty zgłoszeniowe z nowymi kodami tytułu ubezpieczenia, które są już dostępne na stronie internetowej ZUS.

– Czasu do namysłu i podjęcia decyzji nie pozostało zbyt wiele. W przypadku tych, którzy kontynuują prowadzenie działalności z 2018 r. albo tych osób, które z końcem grudnia bieżącego roku zakończyli okres ulgi związanych z opłacaniem „preferencyjnych składek ZUS”, dokumenty zgłoszeniowe w sprawie „małego ZUS” należy złożyć do 8 stycznia 2019 r. – dodaje Sebastian Szczurek.

Przedsiębiorca będzie mógł zrezygnować z tego uprawnienia w każdym czasie, a więc także od dnia nabycia do niego prawa. Jednak taki krok będzie już nieodwołalny. W konsekwencji osoba, która zrezygnuje z „małego ZUS”, do końca roku kalendarzowego będzie zobowiązana ustalać podstawę wymiaru składek od kwoty nie niższej niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

Nie jest możliwy „powrót” do korzystania z „małego ZUS” przez osobę, która korzystała z tej ulgi, a następnie złożyła dokumenty z innym niż przewidziany dla „małego ZUS” kodem tytułu ubezpieczenia.

Dla kogo „mały ZUS”?

Z nowego rozwiązania będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który:
• jest zarejestrowany w CEIDG (jest również wspólnikiem spółki cywilnej),
• w poprzednim roku kalendarzowym nie miały do niego zastosowania przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług,
• przychody, które osiągnął z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy nie przekroczą progu uprawniającego do korzystania z ulgi,
• nie spełnił warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia),
• prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,
• nie wykorzystał 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS”,
• nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywała (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności.

Sebastian Szczurek
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa opolskiego