Nazwy os. XXX-lecia w Krapkowicach i ul. XXX-lecia w Kórnicy zostają

Nazwy te nie propagują komunizmu ani innego ustroju totalitarnego. Takie opinie wydał Instytut Pamięci Narodowej. Według Instytutu nazwy osiedla XXX-lecia w Krapkowicach i ulicy XXX-lecia w Kórnicy są zgodne z art. 1 ust. 1 ustawy „O zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki”.

Przypomnijmy 20 października 2017 roku Rada Miejska w Krapkowicach uchwaliła zmiany nazw zarówno w Krapkowicach, jak i w Kórnicy z XXX-lecia na XXX-lecia ustalając nowe uzasadnienie ich nadania. Drugie nazwy upamiętniają bowiem 30. rocznicę trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski (1987 r.). Wobec tych uchwał wojewoda opolski 6 listopada 2017 roku wszczął z urzędu postępowanie nadzorcze oraz postępowanie w celu wydania zarządzenia zastępczego w sprawie nadania nowej nazwy. W oparciu o opinię Instytutu Pamięci Narodowej z 12 marca 2018 roku wojewoda odstąpił od wydania rozstrzygnięcia nadzorczego oraz zarządzenia zastępczego. A to oznacza, że nazwy osiedla i ulicy nie zostaną zmienione.

W uzasadnieniu opinii Instytutu Pamięci Narodowej czytamy, że analizowana nazwa „upamiętnia 30. rocznicę trzeciej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski (1987 r.). W związku z powyższym ocenić należy, iż wymieniona nazwa nie propaguje komunizmu bądź innego ustroju totalitarnego w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy”.

Nazwy os. XXX-lecia w Krapkowicach i ul. XXX-lecia w Kórnicy zostają

RU