Dialog motywacyjny jako metoda zmian

Policjanci z Krapkowic oraz pracownicy gminnych służb, uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym dialogu motywującego. Szkolenie zostało przygotowane dla funkcjonariuszy realizujących zadania w ramach procedury „Niebieskiej Karty” na terenie gminy Krapkowice.

Szkolenie było przygotowane przez Gminną Komisję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i zespół interpersonalny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Celem szkolenia dla służb miejskich było przybliżenie technik pracy w kontaktach z osobami doświadczającymi przemocy domowej, sprawcami przemocy domowej jak również osób, które dopuszczają się zachowań destrukcyjnych i ryzykownych. Szkolenie przeprowadzone przez wykładowcę uniwersyteckiego, organizatorkę systemu leczenia odwykowego w zakładach karnych i wieloletniego kierownika wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia w województwie mazowieckim Panią Jadwigę Fudała.

W trakcie kilkugodzinnego szkolenia policjanci, pracownicy służb socjalnych, pedagodzy, kuratorzy, członkowie komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych mieli okazję poznać m.in. problematykę i metody motywowania do zmiany kontekście nowych technik pracy.

Dialog motywujący jako metoda motywowania do zmiany to oparta na współpracy, zorientowany na cel sposób komunikowania się. Ma on w zamierzeniu umocnić motywację i zobowiązanie do osiągnięcia konkretnego celu przez wydobycie oraz zbudowanie u osoby jej własnych powodów do zmiany, w atmosferze akceptacji i współczucia. Szczególne zastosowanie znajduje w obszarach odnoszących się do złożonych, długotrwałych i trudnych do zmiany problemów takich jak uzależnienia oraz dla osób doświadczających przemocy domowej jak również sprawców przemocy.

Umiejętności w zakresie wykorzystania dialogu motywującego to niezbędne narzędzie do pracy zarówno policjantów jak również przedstawicieli innych służb gminnych.

KPP