235 tysięcy złotych w otwartych konkursach ofert

Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura w ramach współpracy gminy Krapkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłosił otwarte konkursy ofert na 2019 rok.

Do wzięcia na realizację zadań publicznych jest 235 tysięcy złotych:

  • 37 tysięcy na pomoc społeczną,
  • 20 tysięcy w zakresie działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
  • 3 tysiące na działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • 25 tysięcy w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  • 37 tysięcy na działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
  • 54 tysiące na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,
  • 3 tysiące na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego,
  • 25 tysięcy na działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  • 25 tysięcy na turystykę i krajoznawstwo,  
  • 6 tysięcy na działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Termin składania wniosków upływa 7 lutego o godzinie 15:30. Więcej informacji można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce organizacje pozarządowe – ogłoszenia konkursów ofert – otwarte konkursy ofert na 2019 rok.

RU